Ajalugu

VALGUSETA EI KASVA ISEGI TAIM, SAATI SIIS VAIM!
S. Sisask

HEATEGEVUSLIK FOND MTÜ „SAAGU VALGUS“  (SVF)

…loodi 1998 aastal lauljatar Siiri Sisaski poolt. Fondi eesmärgiks oli klassiruumide alavalgustuse likvideerimine koolides. Fondi loomise hetkel oli 80 % Eestimaa koolidest alavalgustatud ning probleemile riiklikul tasemel tähelepanu ei pööratud, samuti jäid tähelepanuta laste ja õpetajate tervisehäired, mida põhjustas otseselt liigvähene valgustus õpikeskkonnas. Sel ajal olid väga vähestes koolides tänapäeval hästi levinud tahvlivalgustused. Nõukaaegne elektrisüsteem oli puudulik täiesti, ei valgustanud ruume piisavalt, ning SVF abi läks paljudel juhtudel kogu elektrisüsteemi välja vahetamise toetamiseks. Diagnoosidest, mis tulenevad alavalgustusest võiks otseselt nimetada kooliea lühinägelikkust, stressi, peavalusid, uimasust, unisust ja depressiooni.

SVF ettevõtmisel korraldati järjepidevalt mitmeid ja mitmeid heategevuskontserte üle kogu Eestimaa, kus esinesid paljud meie tuntud artistid ja koos kutsuti inimesi üles probleemi teadvustama. Kontserdid olid alati tasuta ja nendel võis osaleda igaüks. Annetuste tegemisega panustati sedavõrd kuivõrd oli kellelegi sobiv ning nagu igaüks ise soovis. Siiri Sisask rääkis kontsertidel annetuste kohta: „Ei ole 5 annetatud krooni vähem väärtuslikum kui 50 või 500. Kui inimene juba kord annetab, tahab ta ka selles asjas kaasa rääkida ja osa võtta. Oluline ongi, et inimesed, kes annetavad, meie sõnumit edasi kannaks ning lastevanematena koolide valgustuse parandamist taotleks.“

SVF on fondi tegutsemise ajal tegelenud ka muusikainstrumentide soetamisega koolidesse. Abi on saanud paljud koolid, aga ka lasteaiad, erandkorras oleme toetanud andekaid lapsi nii muusikainstrumentidega kui ka rahaliselt makstes kinni õpingud välismaal. Kokku on toetatud koole 2,5 mlj krooni eest ning vabatahtlik töö ei ole fondis olnud tasustatud.

SVF tegi 1998 – 2006 aastate jooksul koostööd paljude toetajatega, oli tuhandeid inimesi, kes eraviisiliselt annetasid, aga oli ka palju ettevõtteid, kes heal meelel abistasid. Pikem ning põhjalikum koostöö kujunes välja Eesti Ühispangaga.

SVF tööd on toetanud:

Vabatahtlikud SVF asjaajajad:

 • Siiri Sisask
 • Imre Liivrand
 • Toomas Zupping

TÄNUD SVF KONTSERTIDE PATROONIDELE:

 • Helle Meri
 • Tõnis Lukas
 • Einar Soone
 • Unicef Eesti, Elle Kull

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

History

NO PLANT GROWS WITHOUT LIGHT, LET ALONE A SPIRIT!
S. Sisask

 

Charitable Foundation, NPO “Saagu Valgus” (SVF) – “Let There Be Light”

… was created in 1998 by the songstress Siiri Sisask. The aim of the foundation was to eliminate the substandard lighting conditions in schools. At the time of the foundation’s creation, 80% of the schools in Estonia had substandard lighting. The problem was not attended to at governmental level and neither, also, were the health problems, affecting both children and teachers, that were directly caused by the substandard lighting in the learning environment. At that time, found only in a very few schools was the blackboard lighting that is so common these days. The electricity system of the Soviet era was completely deficient, it did not light the rooms sufficiently and the support of SVF went, in many cases, to support the exchange of the whole electrical system. The health conditions that stem directly from the substandard lighting, we could name short-sightedness related to school age, stress, headaches, drowsiness,and depression.

On SVF’s initiative, several charity concerts were arranged all over Estonia, where many of our well-known artists performed, and all together we invited people to acknowledge the problem. The concerts were always free of charge and everybody could attend them. With donations, people gave as much as they thought appropriate and the amount they wished to. Siiri Sisaks talked about the donations at the concert:

Five donated kroons are no less valuable than 50 or 5000. If a person has already donated, they already want to have a say in the project and participate in it. It is, therefore, important that people who donate to us also carry forward our message and would apply, as parents, for better lighting in schools.

SVF has also been active in supplying musical instruments for schools during the life of the foundation. Not only schools, but also kindergartens, have benefited from this. In exceptional circumstances SVF has supported talented children, both with a musical instrument and also by paying for their studies abroad. In total, we have supported schools to the sum of 2.5 million kroons and voluntary work in the foundation has not been reimbursed.

SVF collaborated during 1998 – 2006 with many donors. There were thousands of people who donated privately, but also many companies who helped us with pleasure. A longer and deeper collaboration was formed with Eesti Ühispank.

SVF’s work has been supported by:

Voluntary SVF officers:

 • Siiri Sisask
 • Imre Liivrand
 • Toomas Zupping

THANKS ARE DUE TO SVF CONCERT PATRONS:

 • Helle Meri
 • Tõnis Lukas
 • Einar Soone
 • Unicef Eesti, Elle Kull

 


Comments are closed.